BeşiktaşBJKSpor Haberleri

BJK Denetim Kurulu: Yönetim Kurulunuz ile mutabık değiliz. Gerekirse Olağan üstü kongre çağrısı yaparız

Beşiktaş’ta geçtiğimiz ay Beşiktaş Yönetimine ve Ahmet Nur Çebi’ye karşı taraftarın başlattığı isyan ve Beşiktaş eski başkan adaylarından divan kurulu üyesi Hürser Tekinoktay, BJK Derneğinin kurullara yaptığı çağrının yankıları büyüyor.

BJK Denetim Kurulu tüzükteki yetkisini kullanarak “Olağan üstü kongre çağrısı yaparız” dedi.

BJK Denetim Kurulu yapılması gereken iç denetimin sınırları ve ne şekilde olacağı hususu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu ile mutabık olmadığını belirterek gerekirse olağan üstü kongre çağrısı yaparız dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Nur Çebi yönetiminin meşruiyeti tartışılır hale gelmiştir diyen Tekinoktay, mali kongrenin aylardır ertelenenmesine ses çıkartmayan başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat ve Emre Kocadağ ile bağımsız kurulları eleştirmişti.

Hürser Tekinoktay sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı;

Beşiktaş Kurullarının ve tüm Beşiktaşlıların dikkatine,

1- Beşiktaş Başkanı, Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş camiasının güvenini kaybetmiştir.

Bu neden ile Mayıs ayında yapılması gereken BJK Mali Genel Kurulda son iki yıl bize büyük hüsranlar yaşatan ve Fulya Davasını zaman aşımına sokan mevcut yönetimin ibra olmaması söz konusuyken;

“Ahmet Nur Çebi yönetimini ibra etmeyin 30 gün içinde seçime gidilsin”

2-Başkan adaylıklarını yıllar önce açıklayan adayların ve seçilmiş bağımsız kurulların bu duruma tek bir kelime etmemiş olmaları manidardır. Oysa meşruiyeti tartışılır hale gelmiş yönetimin İBRA olmaması halinde en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurula gidileceği tüzük ve kanunca muteberdir.

3- Hal böyle iken mali kongrenin yapılmamasına tepkisiz kalan ve genel kurul çağrısı yapmayanların sezon başı oluşabilecek başarısızlıkların paydaşı olacağı aşikardır. Sayın kurullar unutmayın siz bağımsız olarak seçildiniz. Sokağın ve Beşiktaş’ın gerçek sahibi olan Beşiktaşlıların seslerine kulak vermelisiniz.

Tekinoktay bu paylaşımından 1 hafta sonra 26 Temmuz tarihinde Denetim Kurulunun vazifelerinin sadece mali konular olduğuna dair bazı bilgiler ile ortalığa algı yayıldığını bildirerek Denetim Kurulunu göreve davet ederek “Konu ve TÜZÜK aşağıdaki gibi nettir.” diyerek denetleme kuruluna ikinci bir çağrıyı yapmıştı.

Tekinoktay’ın açıklaması ve gerekçeleri şöyle olmuştu:

ÇATI yönetimin taşeronları, Denetim Kurulunun vazifelerinin sadece mali konular olduğuna dair bazı bilgileri ortaya yaymaktadır. Konu ve TÜZÜK aşağıdaki gibi nettir.

1- ‘Kulübün, amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet GÖSTERİLMEMEKTEDİR.’ BJK Derneğinin kazandığı ve kazanacağı haklarla ilgili davalara ve raporlara itiraz edilmiştir. Hem Fulya Davası zaman aşımına uğratılmıştır.

Hem geçmiş yönetime karşı zarar tespiti yapılan davaya itiraz edilmiştir. Hem de Fulya Davasının şartlarından biri olan ŞAN ÖKTEN Tesislerinin yenilenmesi hususu ortadan yok olmuştur! Tesis kaybı sadece maddi olarak 5 milyon dolar civarlarındadır.

2-TÜZÜK b. maddesine göre; Denetim Kurulu; ‘Divan Kurulu toplantılarına katılır. İlgili döneme ilişkin denetim sonuçlarını ve bütçe uygulama sonuçlarını Divan Kurulu’na sunar ve soruları yanıtlar. ‘ ‘Ayrıca kulübün kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketlerin üçer aylık özet faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporlar hakkında görüşlerini açıklar.’ c. Bütçe dönemi sonunda düzenleyeceği raporu Genel Kurula sunar.  

Bu madddelere istinaden Mayıs Ayında yapılması gereken Mali Genel Kurulun 3 aydır yapılmamış olması; Denetim Kurulu’nun vazifesini ve sorumluklarını genel kurula karşı yerine getirememesine sebep olmuştur.

Denetim Kurulunun Genel Kurula karşı görevini ifa edememesine sebep olan yapılamayan Mali Genel Kurulun yapılmamasına istinaden genel kurula toplanma çağrısını yapması gerektiğini yönetim kuruluna yazılı olarak vermiş olması gerekmektedir.

3- En önemlisi ‘g’ ve ‘h’ maddesidir. ‘Denetim Kurulu ‘g’ maddesine göre gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan yazı ile ister ve Divan Kurulu’na bilgi verir.’

Burada Yönetim Kurulundan İSTER ibaresi vardır….  Mali şart yoktur. Sadece talep vardır… Zaten denetim kurulu yönetim kurulunu İDARİ ve MALİ yönden denetler ve genel kurula sunulmak üzere rapor verir. Mali Kongrede de yönetim için İDARİ ve MALİ yönden ayrı ayrı İBRA oylaması yapılır…

ANCAK; ‘h’ maddesine göre; Denetim Kurulu; ‘Yapılan denetim sonucunda, kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Genel Kurul’ca kabul edilmiş ve tüzük hükümlerine aykırı bütçe dışı borçlanmaların tespiti halinde, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.’  

Hasan Arat : Ahmet Nur Çebi iyi niyetli

Tekinoktay “15 milyon dolar Futbol AŞ’nin kasasına kondu mu?

BURADA KONU MALİ ZARAR VAR İSE YÜKÜMLÜLÜK VARDIR….

Denetim Kurulu Tüzük ve Kanun’un hükmettiği esaslara Tüzüğün 43. maddesi a-b-c- g ve h bentlerine göre idari ve mali yönlerden genel kurulu toplantıya çağırması için tüm sebelerin oluştuğu nettir.  Ayrıca Yıldırım Demirören’den mahkemenin tespit ettiği karar istinaden Ferrari ve Del Bosque zararlarına karşılık 95 milyon TL alındığı Ahmet Nur Çebi tarafından beyan edilmiştir.

Buna istinaden Ferrari ve del Bosque zararları yaklaşık 15 milyon dolar yapmaktadır. 15 Milyon dolar veya o günkü Merkez Bankası kuruyla yapılan Türk Lirası tahsilat bedeli BJK Futbol AŞ”nin kasasına konmuş mudur? Bunun bilgisinin kamu oyu genel kurul üyeleriyle ve SPK ile paylaşılması ZARURİYET arz etmiştir.

Bu gelişmelerden sonra BJK Denetim Kurulu Yönetim Kuruluna uyarıda bulunarak yazışmaları gerekirse olağan üstü kongre çağrısı yaparız dediği öğrenildi.

BJK Denetim Kurulu: Yönetim Kurulunuz ile mutabık olmadığımızı belirtiriz. Olağan üstü kongre çağrısı yaparız.

BJK Denetim Kurulu Yönetim Kuruluna uyarıda bulunduğu yazının detayları aşağıdaki gibidir.

Tarih: 18.08.2023
Sayı: 2023/14
İlgi: 15.08.2023 tarih ve 2023/234 sayılı yazınız

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Malumunuz olduğu üzere; Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu’nun 7. maddesinde “Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” şeklindeki hükme yer verilmiş olup, spor kulübü zorunlu organlarının görev ve yetkileri bakımından Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf yapılmaktadır.

Denetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilmesi lazım gelen denetim, Dernekler Kanunu’nun 9. maddesi gereğince iç denetimdir

Dernekler Kanunu’nun “Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.” şeklindeki 9/1 maddesi gereğince bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması mümkün olan denetim, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Dernekler Kanunu’nun 9. maddesinin 2. fıkrasında Denetim Kurulu’nun yapacağı iç denetimin esasları şu şekilde belirtilmiştir:

“Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.”

​Görülmektedir ki, Dernekler Kanunu doğrultusunda Denetim Kurulu tarafından yapılması gereken iç denetim ile ihtiyari olarak yaptırılabilecek olan bağımsız denetimin esasları ve usulü birbirinden tamamıyla farklıdır.

Bu hususta, Yönetim Kurulunuz tarafından görüş istenilen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili yazısı son derece açıktır ve yol gösterici niteliktedir.

Yazının ilgili kısmı şöyledir:
“Bağımsız denetim, esas olarak finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunun incelenerek bağımsız denetim raporuna bağlanmasından ibaret bir denetimdir ve denetime tabi yapının mali durumunu ortaya koymaktadır.

Ancak spor kulübünün denetim kurulunun yapacağı denetim ise esas olarak spor kulübünün mevzuat ve tüzüğüne uygun olarak hareket edip etmediğinin incelendiği ve bir nevi yerindeliği de içerisine katan bir denetimdir.”

Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu şok iddialarına devam ediyor: Çatı faturası…

Açıklanan hususlar doğrultusunda tekrar belirtmek gerekir ki, Denetim Kurulu olarak yükümlülüğümüz Dernekler Kanunu’nda belirtilen iç denetimi gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda talebimiz; bağımsız denetim şirketini, şirket tarafından yapılan denetimi veya hazırlanan raporu değil, kulübümüz ve bağlı şirketlerini denetlemektir. Bahsi geçen denetimin Denetim Kurulumuz tarafından yapılabileceği yine Bakanlığın yazısı ile sabit olmuştur.

Bakanlık tarafından Yönetim Kurulunuza verilen görüşün sonuç kısmında “Somut olayda; spor kulübü denetim kurulunun denetim yetkisinin tüzükte sadece spor kulübü ile sınırlandırılmasının mevzuata aykırı olacağı ancak denetim kurulunun spor kulübünün bağımsız denetime tabi bağlı ortaklıkları için yapacağı denetimin “bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılan denetimin denetlenmesi anlamına gelebilecek bir denetim olamayacağına yönelik hüküm eklenebileceği değerlendirilmektedir.”

ifadelerine yer verilmiştir. Spor kulübü denetim kurulunun denetim yetkisinin sadece spor kulübü ile sınırlandırılmasının mevzuata aykırı olacağı, yani Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de içinde olduğu bağımsız denetime tabi bağlı ortaklıklar için de Denetim Kurulumuz tarafından denetim yapılabileceği açıktır.

Bununla birlikte, yine Dernekler Kanunu’nun 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince “Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.” hükmü haiz olup, Yönetim Kurulunuz tarafından Denetim Kurulumuzun denetime tabi olmak üzere talep ettiği tüm bilgi, belge ve kayıtların verilmesi ve denetim faaliyetlerimizi gerçekleştirmemiz için gerekli kolaylıkları sağlamanız gerekmektedir.

Ancak Denetim Kurulu olarak göreve başladığımız Mayıs 2022 ayından bu yana, bir seneyi aşkın süreçte yaşananlar nedeniyle ne yazık ki tarafımızda Yönetim Kurulu olarak denetim faaliyetlerimiz ile ilgili istediğimiz bilgi ve belgelerin bazen verilmeyerek bazen de geç verilerek zaman kısıtlaması yaşanmasına sebebiyet verilerek denetim alanını sınırlandırmaya çalıştığınız kanaati oluşmuştur.

Ahmet Nur Çebi: “Birileri o dönemde bu numarayı yapmış.”

Bu süreçte; Yönetim Kurulunuzdan talep ettiğimiz belgelerin çoğu tarafımıza gönderilmemiştir, eksik veya çok geç gönderilmiştir. Bağımsız denetim şirketi ile görüşme talebimize olumlu yanıt verilmiş olup, hiçbir şekilde bahsi geçen görüşme Yönetim Kurulunuz tarafından organize edilmemiştir.

Son olarak ise Yönetim Kurulunuzca görüş talep etmiş olduğunuz Bakanlığın olumlu görüşlerine rağmen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarını denetleyemeyeceğimiz hususunda ısrarcı davranmanız söz konusu olmuştur.

İlgide kayıtlı yazıda Denetim Kurulumuz tarafından talep edilen belgelerin hazır olduklarında tarafımıza gönderildiğini, şeffaf ve denetime açık yönetim prensibi belirlediğinizi belirtmenize rağmen son bir senelik süreci değerlendirdiğimizde Denetim Kurulumuzun iç denetimi hususunda tutumunuzda tezatlık olduğunu görmekteyiz ve mevzuat gereğince ciddi yaptırımları olmasına rağmen Yönetim Kurulunuz tarafından denetimi sınırlandırıcı ve zorlaştırıcı bu tutumunuzdaki motivasyonu anlayamamaktayız.

Sonuç olarak, kulübümüzde Denetim Kurulumuz tarafından yapılması gereken iç denetimin sınırları ve ne şekilde olacağı hususu ile Bakanlığın bahsi geçen yazısındaki görüşlerle alakalı Yönetim Kurulunuz ile mutabık olmadığımızı belirtiriz.

Denetim kurulunun iç denetim esaslarına ilişkin T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Denetim Kurulu olarak görüş talep edeceğimizi ve Bakanlık’tan gelen cevap doğrultusunda gerekli olması halinde Tüzüğümüzün Denetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye dayanarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağıracağımızı bildiririz.

Saygılarımızla,

Gökhan Tiryaki
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Denetim Kurulu Başkanı

Hürser Tekinoktay Beşiktaş kurullarına çağrı yaptı “Beşiktaş taraftarının sesine kulak verin.”

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu