BJKBJK HaberleriFulya DavasıHaberSpor Haberleri

Tekinoktay’dan yönetime ihtarname bombardımanı! Demirören’in verdiği zararlardan siz de sorumlu olursunuz!

Beşiktaş Divan Kurulu ve kongre üyesi Hürser Tekinoktay, Fulya davasında Demirören yönetiminin ibrasının iptaline yönelik kararın Yargıtay’da onaylanmasının ardından başta Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi olmak üzere yönetime ihtarname çekerek Demirören’in verdiği zararın tazmini başta olmak üzere birçok konuda yapılması gerekenleri sıraladı.

Yıldırım Demirören: 93 milyon TL çocuklarımın rızkı, geri alacağım

Hürser Tekinoktay’ın Beşiktaş yönetim kuruluna çektiği ihtarname şöyle;

“Sayın Yönetim Kurulu Dikkatine;

07 Mayıs 2014 Tarihinde Yıldırım Demirören yönetiminin derneğimizden (sözde) alacaklı olduğu iddia edilen paranın ödenerek konunun kapatılacağını söylemeniz üzerine sizlere “Yıldırım Demirören’in görev yaptığı 2007 yılındaki süreyi kapsayan 2008 yılında;

Fulya Projesi ve birçok gerekçeli konu başta olmak üzere genel kurulun ibra kararının iptaline ilişkin T.C. İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/363 sayılı açılmış olan bir dava bulunduğunu;

Yargıtay kararı ekiyle de hukuki gerekçelerin sabit olduğu, söz konusu sözde alacak diye adlandırılan paranın Yıldırım Demirören’e ödendiği takdirde oluşabilecek ve telafisi mümkün olamayacak tüm maddi ve manevi zarardan mevcut Yönetim Kurulu’nun da sorumlu olacağını Beşiktaş 6.Noterliği 17545 nolu kayıt ile ihtar etmiştim.

Bu ihtarnameyi takiben 12 Haziran 2014 tarihinde yönetiminize Beşiktaş 6.Noterliği kanalıyla 22608 numaralı kayıt ile bir ihtarname daha göndermiş ve Yıldırım Demirören yönetiminin 01 Ocak– 27 Şubat 2012 dönemi idari ve mali yönden kongrede oy birliğiyle ibra edilmediğini;

Genel kurulun sizlere eski yönetime dava açılması için verdiği yetkiyi kullanmadığınızı,

İbra edilmeyen dönemde keşide edilen senetlere dayanarak Yıldırım Demirören’e ödeme/hibe/sponsor adı altında senet bedellerinin ödenmesinin açıkça hukuka aykırı olacağını da yine ihtaren bildirmiştim.

Bu ihtarnameleri takiben;

Geçtiğimiz hafta, Yargıtay 8.Hukuk Dairesi;

2017/5676 esas numaralı, 30.11.2017 tarihli karar ile İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 2012/363 – Karar 2015/512 numaralı Yıldırım Demirören yönetiminin derneğimize vermiş olduğu tespit edilen zarar raporlarının da bulunduğu ibranın yer aldığı ve ne yazık ki sizlerin de Yıldırım Demirören yönetimi lehine temyize gittiğiniz davada Yargıtay RED vererek Genel Kurul karar iptalini onayarak kesinleştirmiştir.

Derneklerde ve derneğimizde devamlılık ilkesi kişiler için değil, derneğimizin, derneklerin ve hattı zatında kamu kurumlarının kalıcılığı içindir.

Şayet yöneticiler kişilerin devamlılığı ilkesine icat ederek kendisinden önce görev yapan yöneticilerin yararına/ kurumunun aleyhine görev ve icraat yaparlarsa;

Bu devamlılık ilkesine göre oluşacak zararlar karşısında da, sorumluluk ilkesinin aynı şekilde devam edeceği aşikardır.
Genel Kurulumuz,

Cumhuriyet tarihinden eski olan güzide kulübümüzün içinde bulunduğumuz döneminin yönetimine sizleri seçmiştir.

Görev devir-alan yöneticilerin asli vazifeleri, kulübümüzün geleceğini, aldıkları dönemden daha ileriye götürmektir.

Özellikle onursal Başkanımız Süleyman Seba’dan sonraki dönemlerdeki birbirinin devamı tarzındaki yönetimlerle derneğimiz %50 ‘lere varan hisselerini halka açmış ve katılımcı ortaklarından rehin sermaye almış olmasına rağmen,

Neredeyse, borçsuz devir-alınan kulüp yönetimi eskilerde telaffuz bile edilemeyen 2 Katrilyon borç miktarlarına ulaşmıştır.

Kulübümüzün kurumsal yapısının sürdürülebilirliği için mali ve idari yapısının güçlü olması esastır.

Ancak tespit edilen ise, bu yapının çöküntü içinde olduğu gerçeği ile karşı karşıya olduğumuzdur.

T.C. İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/363 Esas –2015/512 Kararı Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin onamasıyla birlikte değerlendirildiğinde;

1- Yıldırım Demirören ve yönetimi hakkında;
a- Del Bosque’ ye ödenen 7 milyon 961 bin Euro, tazminatın,
b- Matteo Ferrari’ye ödenen 8 Milyon 157 bin Euro, tazminatın,
c- 2.Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kayıtlara geçmiş olan demeçleriyle bilinen Fulya Projesinden 100 Milyon dolar zararımızın olduğu,
d- UEFA’dan men cezası alınarak bir önceki yılın emsaliyle yaklaşık 20 milyon Euro’luk gelirin heba olması,
e- Beşiktaş A.Ş’nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla “Vergi Usül Kanunu’na muhalefet” suçundan açılan ve beraat kararı bozulan davada konu olan vergi cezalarının tazmini,

Başta olmak üzere bilirkişi raporlarınca tespit edilen mahkeme kararlarına dayanılarak;
Genel Kuruldan aldığınız yetkiye istinaden FULYA PROJESİNDE ki Sözleşme şartları, özel lüks ve transfer harcamalarını da kapsayan konuların incelenerek menfi tespitlerinin yapılarak hem BJK Futbol A.Ş. hem de Derneğimiz lehine tazminat davaları açılmasına

2- Yıldırım Demirören dönemine istinaden göreve gelmiş olduğunuzda derneğimiz kasasından yapılan ödeme ile bağımsız bir denetleme yapan Ernst &Young firmasınca tanzim edilmiş denetim raporunun Kamu yararına çalışan ve gizlilik ilkeleri bulunmayan derneğimiz ile ilgili kısımlarının kongre ve divan üyelerinin bilgisine sunulmasına

3-Denetleme kurulunun 10 Kasım 2016 / 03 Şubat 2017 / 15 Aralık 2017 / 08 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan müteakip seferlerde yazmış olduğum yazı ve bilgilere istinaden görevlerini yapmadığı ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 9. Maddesi 3.Fıkrasına istinaden görevlerinin hatırlatılarak uyarı yapılmasına,

4-Yine Dernekler Mevzuatı ve Anayasanın Eşitlik ilkesine göre;
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

Ancak hal böyle iken UEFA’dan men edilmemize sebep olan sahte evrak hususu olduğu bilinen ve yine yukarıdaki kesinleşmiş mahkeme kararlarında da görüleceği üzere bir asırlık kulübümüzü maddi ve manevi zararlara sokan Yıldırım Demirören hiçbir disiplin cezası veya kovuşturma bile almamıştır.

Oysa ki mali durum ile ilgili hesapların muhasebesinin tutmadığını söyleyen ve bir dönem Başkanlık görevini de icra etmiş olan Yalçın Karadeniz Divan başkanlığı görevindeyken hakkında disiplin kovuşturması açılıp cezalandırılmıştır.

Ayrıca yine bazı üyelerimizin ve sporcularımızın eleştiri hudutlarında yapmış oldukları tenkitlerinden ötürü ihraç edilmiş oldukları da bilinen bir başka husustur.

Tüzüğümüze ve mevzuata göre disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan çok daha fazlası olan mahkemece ve bilirkişi heyetleriyle kulübümüze maddi ve manevi zarar verdiği tespit edilen Yıldırım Demirören hakkında hiçbir işlem yapmayan Disiplin Kurulumuzun uyarılması ve gereken ihraç işlemlerinin başlatılması yasaya ve eşitlik ilkesine göre zaruriyet arz etmiştir.

5- Ayrıca basın ve yayın organlarımızın bazılarında çıkan haberlerde özellikle devlet erkanına karşı suçtan tutuklu yargılanmakta olan üyeler olduğu haberleri sıkça gündeme düşmüştür.

Disiplin kurulunun yine bu haberleri ihbar kabul edip suçlu bulunan şahısların ihracı ile bazı kişilerin yargılanması bitene kadar üyeliğinin dondurulması hususlarının yapılıp yapılmadığının da araştırılmasını;
Şayet hiçbir işlem yapılmadıysa yukarıda olduğu gibi görevin müteakip seferlerle yapılmadığı tespit edilirse disiplin kurulu üyelerinin görevden alınması, özellikle tüzüğümüzün siyaset yasağı başlıklı 6. maddesinin tüm üyeler için hassasiyetle uygulanması,

6-İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinde 5268 kişinin bahsi olarak usulsüz aidat yatırma, üye yapılma, vefat eden üyelerin hazirun cetvelinde bulunması vb gibi durumların incelenmesi şayet mahkemeye konu olan durum var ise mahkeme sonucu bile beklenmeden görevini suiistimal edenler ve üyeler hakkında kovuşturma açılarak kulübün dernekler kanunun ve demokratik haklara istinaden oluşan yapısına zarar verilmesinin önlenmesi,

7 – Ayrıca tüzüğümüzün 54. ve 58. Maddelerindeki kanuna aykırı oluşan durumun düzeltilmesi,
Şöyle ki; 54. Maddeye göre, bütçenin %10 oranında borçlanma yapılırken geleceğe yönelik gelirlerin harcanması hususunda oran ve sınır yoktur, bu da TCK, TTK ve TMK hükümlerine göre uygun değildir.

Hususları konusunda gerekli olan çalışmaların ivedilikle yapılarak şahsıma ve üyelerimize bilgi verilmesini;
Aksi taktirde Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak Beşiktaş’ın uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı sorumluluğunuzun bulunduğunu ve konu ilgili tüm yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı,

Saygılarımla ihtar ederim

Hürser Tekinoktay
BJK Divan Kurulu Üyesi
Numaralı BJK Kongre Üyesi
BJK Futbol A.Ş. Hissedarı”

[adrotate banner=”133″]

İlgili haberler

Yıldırım Demirören Beşiktaş’tan alacağı 92 Milyon Liralıyı sildi

Dikkati Çekenler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu