BJK Kongre üyesi Mustafa TORUN: Fikret ORMAN ve Ahmet Nur ÇEBİ Yönetim Kurulu, bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

Gönder Pinle Telegram Tumblr LinkedIn +

‘YÖNETİM KURULU BÜTÇE DIŞI HARCAMANIN TAMAMINDAN ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLUDUR!’

BJK Kongre üyesi Mustafa TORUN, Fikret ORMAN ve Ahmet Nur ÇEBİ yönetimlerinin İbra oylamalarının gerçekleşeceği olağan Mali Genel Kurul öncesi genel kurul üyelerinin dikkatini çekerek çok önemli açıklamalarda bulundu.

KULÜP (DERNEK) BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL’DA İBRA EDİLMEMESİ HALİNDE OLUŞACAK MUHTEMEL PARASAL VE CEZAİ SORUMLULUKLARI HAKKINDA HUKUKİ BİLGİLENDİRME.

Camiamızın en önemli markası ve gurur kaynağı olan BEŞİKTAŞ’ımızın, Aralık 2021’de gerçekleştirilecek olan ve belki de tarihinin en kritik İdari ve Mali Genel Kurul’u öncesi, Fikret Orman’ın son dönemine ait yönetiminin İBRA edilip edilmemesi konusu, bunun yanı sıra mevcut başkan ve yönetimin ibra edilip edilmemesi hususu camiamızda önemli bir gündem oluşturmaktadır. Bu hususta merak edilen konuları aydınlatan ciddi ve hukuki bir bilgilendirmenin camia içerisinden bugüne kadar yapılmamış olması ve hatta kamuoyunu yanıltıcı manupülatif açıklamalar karşısında aşağıda arz edilen açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.

Türk Medeni Kanunu – 85 vb. maddeleri gereğince;

1-)İBRA EDİLMEYEN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUĞU:

Dernek Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetki oranında borçlanabilir. Dernek Yönetim Kurullarının, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk sınırlarını aşarak yaptıkları borçlanmalardan, o esnada görevde bulunan dernek yönetim kurulunun asil üyeleri, müşterek ve müteselsilen / şahsi mal varlıkları ile sorumlu olurlar.

2-)DENETİM KURULU’NUN SORUMLULUĞU:

Dernek Denetim Kurulu yılda asgari 1 kez incelemekle ve yapmakla mükellef bulunduğu denetimlerde, Dernek Yönetim Kurulunun borçlanmaya ilişkin kararlarını incelemek ve bu borçlanmaların tüzüğe uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek zorundadır. Derneklerin Denetim Kurulları, Dernek Yönetim Kurullarının tüzüğe aykırı olarak yaptıkları borçlanmaları tespit etmelerine rağmen, bu usulsüzlüğü derneğin en yetkili organı olan dernek Genel Kurulu’na iletmedikleri takdirde, derneğin uğrayacağı olası zarar ve ziyandan sorumlu tutulabileceklerdir.

BU DURUMDA, GENEL KURUL’ DA KULÜP YÖNETİMİNİN İBRA EDİLMEMESİ HALİNDE, GEREK DENETİM KURULU MARİFETİ İLE KENDİSİNE İNTİKAL EDEN,GEREKSE RE’SEN TESPİT ETTİKLERİ USULSÜZ OLAN TÜM BORÇLANMALAR VE BU BORÇLANMALARDAN KAYNAKLANAN DERNEK ZARAR VE ZİYANINI, BORÇLANMA EYLEM VE İŞLEMİNİ FİİLEN GERÇEKLEŞTİREN DERNEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE ASİL ÜYELERİNDEN TALEP EDEBİLECEKLERDİR.

3-)KULÜPÇE ALINAN BORCUN ÖDENEMEMESİ DURUMUNDA;

Kulüp Tüzel kişiliğine ait malvarlığının dernek borçlarını karşılayamaması durumunda ise borçlara ilişkin husumetler derneğin kanuni temsilcileri olan Dernek Yönetim Kurullarına yöneltilir ve derneğin kendiliğinden sona ermesi süreci başlatılır. Alacaklı kişiler alacaklarına ilişkin her türlü husumeti, alacağa ilişkin borç alma işlemini tesis eden Yönetim Kurulu üyelerine yöneltirler.

4-)RESMİ KURUM BORÇLARINDA KULÜBÜN DURUMU:

Dernek malvarlığının, idarece tahakkuk ettirilen yasal ödentileri karşılayamaması durumunda, alacağı tahakkuk ettiren idare, alacaklarının tahsili için asıl borç ve bu borca bağlı olarak doğan diğer borçların doğmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştiği dönemde görev yapan dernek başkan ve yönetim Kuruluna müracaat eder. İdarece tahakkuk ettirilen borçtan, söz konusu dönemde fiilen görevde bulunan Dernek YK asil üyelerinin tamamı müşterek ve müteselsilen sorumlu olurlar.

5-) KÜLÜP BAŞKANI YÖNETİM VE DENETİM KURULUNUN HAPİS CEZASI RİSKİ;

Dernekler Kanunun MADDE 32 / F Bendi Uyarınca; Her ne suretle olursa olsun kendisine tevdi olunan derneğe ait para veya para hükmündeki evrak, senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihlâk veya rehneden veya satan, gizleyen, imha, inkâr, tahrif veya tağyir eden yönetim kurulu başkanı ve üyeleri veya denetçiler ile derneğin diğer personeli Türk Ceza Kanununun güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

6-)Bir Kez Daha Hatırlatmak Gerekirse; BEŞİKTAŞ JK TÜZÜK 54/A ve 65. Maddelerini anlayalım ve yaptırımını inceleyelim: Yönetim Kurulu; daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bütçe dışında gereksinim duyulması halinde kabul edilen bütçenin %10’u oranında ayrıca borçlanabilir, %10’u aşan miktar için ise ancak Genel Kurul’un onayını alarak borçlanabilir. Bu hükme aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumludur.

Geçersiz Sayılacak Uygulamalar Madde 65

Organların, Dernekler Kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır.

SONUÇ OLARAK; Dernek olarak yönetilen spor kulüplerinde, yönetimlerin İBRA edilmemesinin SANILANIN AKSİNE çok ciddi hukuki ve cezai sonuçları olacaktır. Bu durumda dernek olarak yönetilen BEŞİKTAŞ’ımızın da Aralık 2021’de yapılacak İdari Mali Genel Kurul’da ibrası istenecek önceki başkan, mevcut başkan, yöneticileri ve denetçileri için aynı hukuki ve cezai tehlikenin mevcut olduğuna dikkatleri çekerim. Kamuoyunu yanıltma ve kendini ibra ettirme amaçlı olarak ibra edilmeme halinde kulübe zarar geleceği yönündeki açıklamaların gerçek dışı olduğu, ibra edilmemenin görüldüğü üzere sadece ibra edilmeyecek kişiler üzerinde hukuki sonuçlarının oluşacağını BEŞİKTAŞ JK camiasına bu beyanat ile açıklama gereği gördüm. Zaten yeni çıkacak SPOR YASASI’da bahsi geçen bu maddeleri kapsayacak hatta daha sert yaptırımlar içerecek şekilde kanun maddesi halinde yürürlüğe konacaktır.

Elbette geçmişte olduğu gibi, gelecekte de BEŞİKTAŞ’ımızın tüm hak ve menfaatlerinin savunucusu olduğunuzdan şüphe yoktur. Bu konuda nihai kararın Genel Kurul’da olduğunu ve sonuç ne olursa olsun, çıkacak iradeye saygı duyulması gerektiğini hatırlatır, BU KAPSAMDA; DERNEK ÜYELERİ OLARAK GENEL KURUL’DA, FİKRET ORMAN VE YÖNETİMİ’NİN, KULÜBE VERMİŞ OLDUĞU MADDİ VE MANEVİ ZARARLARDAN DOLAYI KESİNLİKLE İBRA EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ,MEVCUT BAŞKAN VE YÖNETİCİLER İÇİN İSE; SEÇİM ÖNCESİ VE SONRASI BASINDA ÇIKAN DAHA ÖNCEKİ HABERLERE VE MEVCUT BAŞKANIN ÖNCEKİ AÇIKLAMALARINA GÖRE,YAKLAŞIK OLARAK 95 MİLYON USD ZARAR OLDUĞU VE FAKAT SONRAKİ GELİŞMELER İLE GENEL KURUL’DAN DA 6 SENE SAKLANMAK SURETİYLE ŞAİBELİ BİR TAHKİM KARARI İLE KAPATILDIĞI TARTIŞMASIZ OLAN FULYA DAVASI,AÇIKLANMAYAN VE ÖNCEKİ DÖNEMLERİ KAPSAYAN ERNST&YOUNG RAPORU, AÇIKLANMAYAN KPMG RAPORU,SÜRE GELEN DAVADA MAHKEME TARAFINDAN ATANAN BİLİRKİŞİLERCE TESPİTLENEN 515 MİLYON TL(Devalüasyon öncesi rakamdır, güncel kura göre hesaplandığı taktirde neredeyse dönemin bütçesinin tamamından fazladır) BÜTÇE AŞIMINI FİKRET ORMAN VE YÖNETİMİNE RÜCU ETMEKTEN İMTİNA ETMESİ, DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ A.Ş.’DE İBRA ETMEDİĞİ FİKRET ORMAN’A 2 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALA DAVA AÇMAMASI, BÜTÇE AŞIMI İLE İLGİLİ AÇILAN DAVAYA DERNEĞİN YARARINA OLMASINA RAĞMEN ANLAŞILAMAYAN BİR SEBEPLE!FİKRET ORMAN LEHİNE OLACAK BİR ŞEKİLDE İTİRAZ ETMESİ, CAMİAMIZLA İLGİLİ BASINDA BAHSİ GEÇEN BİRÇOK SPEKÜLATİF OLAYA SESSİZ KALMASI HUSUSLARINA VE TÜM BUNLARA, YAPILACAK OLAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL’DA,KONGRE ÜYELERİNE HİTABEN İKNA EDİCİ AÇIKLAMALARDA BULUNULMADIĞI SÜRECE,DERNEK ÜYELERİ OLARAK ŞÜPHEYLE BAKILACAĞINI HATIRLATARAK,BAHSİ GEÇEN TÜM BU KONULARDA MEVCUT YÖNETİM SIFATIYLA ŞEFFAF OLMALARINI TEMENNİ EDEREK,GEREĞİNİN YAPILMASI HUSUSUNU KENDİLERİNE ve BEŞİKTAŞ CAMİASI’na bir kez daha hatırlatıyor, iyi günler diliyorum.

BJK Kongre Üyesi Mustafa TORUN.

Fikret Orman: İbra etmezsiniz, bir şey vardır, gidersiniz mahkemeye, mahkemeye gidildi mi, gidilmedi. Neden ibra edilmedi o zaman?

Paylaş.

Bir Cevap Yaz

%d blogcu bunu beğendi: