Serdar Bilgili – Ferit Şahenk ortaklığında İstanbul’un akciğerlerine 108 villa!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

İstanbul’un bir akciğeri daha imara açılıyor! Fatih Ormanı içindeki Park Orman’da Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili’nin şirketleri ortak olup 80 milyon euroluk projeyi hayata geçiriyor! Proje kapsamında ormanlık alana 108 villa yapılacak…

Sözcü gazetesinden İsmail Şahin’in haberine göre Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 1 mil­yon 480 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki or­man­lık ala­nı 2010’da yıl­lık 740 bin li­ra be­del­le 29 yıl­lı­ğı­na Şa­henk ve Bil­gi­li­’ye ait Ege Tu­rizm ve Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım­la­rı­’na ki­ra­la­dı. Şir­ket, Stu­di­o Dror – Po­pu­lo­us – Er­gi­noğ­lu – Ça­lış­lar Mi­mar­lık ve Yaz­gan Ta­sa­rı­m’­a ha­zır­lat­tı­ğı pro­je­ye gö­re, Fa­tih Or­ma­nı­’na 108 vil­la, 19 res­to­ran, 15 bin ki­şi­lik “çok amaç­lı sa­lo­n” ve 4 bin ki­şi­lik açık ha­va et­kin­lik ala­nı ya­pa­cak.

1 mil­yon 480 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki Park Orma­n’­a 2008 yı­lın­da, “Ta­bi­at Par­kı­” sta­tü­sü ka­zan­dı­rıl­dı ve 2010 yı­lın­da Ege Tu­riz­m’­e ki­ra­lan­dı. 2011 yı­lın­da, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’na, dev­let or­ma­nı ni­te­li­ğin­de­ki ta­bi­at park­la­rı­nı ima­ra aç­ma yet­ki­si ve­ril­di. 2012 yı­lın­da, 1/5000 ve 1/1000’lik plan­la­rı ha­zır­la­yan ba­kan­lık Park Or­ma­n’­a imar iz­ni ver­di. 2013 yı­lın­da böl­ge­de ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek mi­ma­ri ve pey­zaj pro­je­le­ri ha­zır­lan­dı ve 2014 yı­lın­da Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı onay­la­dı. Şu an­da ko­nak­la­ma, çok amaç­lı sa­lon ve oto­par­kın ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı­nın art­ı­rıl­ma­sı için re­viz­yon plan öne­ri­le­ri Çev­re Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı­’n­da onay aşa­-ma­sın­da. Ona­yın ar­dın­dan be­le-­di­ye­den in­şa­at ruh­sa­tı­nın alı­na-­cak ve pro­je baş­la­ya­cak.

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­ Baş­ka­nı Şük­rü Genç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Park Or­man Ta­bi­at Par­kı pro­je­si­ne ruh­sat ve­ril­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. İki ay içe­ri­sin­de onay­lı imar pla­nı­na il­çe be­le­di­ye­si ruh­sat verilmediğinde yet­ki İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’ne ge­çiyor.

Yoğun orman dokusu içinde ziyaretçilere hizmet verecek bir mahalle inşa edilecek. İçinde 19 tane yeme – içme mekanı yer alacak. Konaklama alanları kısmen orman dokusu içine gizlenen kısmen de yeni ağaçlandırılmış bir bölgede olacak. Park Orman’ın ortasına sergi alanları, oyun parkları, koşu yolları, salıncaklar, hamaklar, Osmanlı ve Japon bahçeleri yapılacak.

Share.

Leave A Reply